Voorstel Statutenwijziging:

Schutterij Eendracht Maakt Macht – Voorstel Statutenwijziging  Doel:	 -	Wijziging bepaling benoeming leden en daarmee stemrecht voor leden, (artikel 4 - lid 1) -	Opname bepalingen m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), (artikel 12 – lid 3, artikel 19 – lid 3) -	 Wijziging fiscale eis m.b.t. bewaarplicht boeken en bescheiden (artikel 14 - lid 7)  Betreffende te wijzigen bestaande artikelen (wijzigingen: zie verderop): LEDEN Artikel 4 	1.1	1.	Leden (gewone leden) van de vereniging zijn die mannelijke personen, die de zestien-jarige leeftijd hebben bereikt, woonachtig zijn te Groessen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd de mannelijke personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en die niet woonachtig zijn in Groessen, doch genoegzame banden hebben met het dorp Groessen, zulks ter beoordeling van het bestuur, als lid toe te laten. 	2.2	2.	Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 	3.3	3.	Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering. 	4.4	4.	Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden en leden van verdienste hebben geen andere verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn opgelegd.  BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel 12 	1.1	1.	De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 	2.2	2.	Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 	3.3	3.	Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.  JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 14 	1.1	1.	Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 	2.2	2.	Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 	3.3	3.	Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 	4.4	4.	De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 	5.5	5.	Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 	6.6	6.	De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 	7.7	7.	Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGArtikel 191. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. 2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.  Voorstel wijzigingen (gele markering): LEDEN Artikel 4 1. Leden (gewone leden) van de vereniging zijn die personen, die de zestien-jarige leeftijd hebben bereikt, woonachtig zijn te Groessen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd de personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en die niet woonachtig zijn in Groessen, doch genoegzame banden hebben met het dorp Groessen, zulks ter beoordeling van het bestuur, als lid toe te laten. 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering. 4. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden en leden van verdienste hebben geen andere verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn opgelegd. BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel 12 1. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 3. Aangezien bij de vervulling van hun taak de bestuurders zich naar het belang van de vereniging dienen te richten, kan een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 14 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING Artikel 19 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20. 3. Elk lid is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen indien en zodra het gehele bestuur is weggevallen, zulks teneinde te komen tot benoeming van nieuwe bestuursleden.